.

TEXACO HDAX: Technické otázky a odpovědi (část 1 ze 2)

07-02-2023

V první části této dvoudílné řady, se výrobce Texaco Lubricants vyjadřuje ke svým výrobkům HDAX, které jsou určeny k průmyslovému použití a k použití při výrobě energie.

 

Otázka: Jaké programy provozních zkoušek provádí Texaco Lubricants s novými výrobky? Jak dlouho tyto zkoušky obvykle trvají a liší se od sebe, pokud jde

o jednotlivé OEM (výrobce původních zařízení).

Odpověď: Každý nový námi vyvinutý výrobek podrobujeme řadě velmi náročných provozních zkoušek. Tyto zkoušky následují po 18 – 24 měsících laboratorních zkoušek a našeho vnitropodnikového testování. Úspěšná provozní zkouška je nezbytná k tomu, aby výrobek získal zásadní schválení každého výrobce původních zařízení (OEM). Tyto specifikace mohou být v rozsahu 4000 hodin až 2 roky a obvykle po nich následuje komplexní kontrola prováděná pracovníky OEM a společnosti Texaco.

 

Otázka: Na které cílové zákazníky jsou výrobky Texaco HDAX v Evropě zaměřeny?
Odpověď: Tři klíčové zákaznické segmenty, kterým naše výrobky pro oblast kombinované výroby tepla a elektrické energie dodáváme, jsou zařízení využívající zemní plyn, bioplyn a skládkový plyn.

 

Otázka: Co mohou zákazníci dělat proto, aby udrželi optimální úroveň výkonnosti svých zařízení?

Odpověď: Doporučujeme našim zákazníkům, aby jako pomoc k zajištění optimální výkonnosti prováděli analýzu oleje podle našeho programu Texaco Lubewatch. Program Texaco Lubewatch umožňuje zákazníkům sledovat výkonnost zařízení, která jsou pro jejich podnikání životně důležitá. Na základě pravidelné analýzy oleje je možné optimalizovat životnost zařízení i intervaly výměny oleje, lze určit potřeby maziva a sledovat měnící se prostředí uvnitř zařízení. Tato znalost pomáhá přesně plánovat údržbu zařízení, zkrátit odstávky zařízení či dokonce zcela vyloučit nebezpečí katastrofálních poruch zařízení.

 

Otázka: Je při návrhu výrobků pro sektor výroby energie brána v úvahu i ochrana životního prostředí?

Odpověď: Globální tendence týkající se ochrany životního prostředí a vzniku emisí jsou důležité faktory zohledňované při návrhu složení výrobků. Zvyšující se rozsah použití zemního plynu a pokles použití destilovaných paliv napomáhá snižovat emise NOx, CO a uhlovodíků. A navíc, všichni výrobci (OEM) usilují o snížení spotřeby oleje a o možnost prodloužení intervalů výměny oleje. To jsou faktory mající vliv jak na životní prostředí, tak na náklady na provoz a údržbu zařízení.

 

Otázka: Co mohou výrobky Texaco HDAX nabídnout, pokud jde o údržbu a intervaly výměny maziva?

Odpověď: Maziva se považují za jeden z „konstrukčních prvků“ stroje. Základní tendencí u výrobků Texaco HDAX používaných v plynových motorech je pomáhat všem OEM plnit emisní limity či emise dále snižovat, chránit motor před nadměrným opotřebením a společně tak prodlužovat jeho životnost, minimalizovat údržbu a snižovat celkové náklady na generální opravu motoru. Olej Texaco HDAX 9300 je vytvořen pro vysoce zatěžované plynové motory s vysokou průměrnou hodnotou tlaku ve válci, aby byly zajištěny delší intervaly výměny oleje v souladu se servisními intervaly motoru, což přispívá ke snížení nákladů na údržbu, k prodloužení doby provozuschopnosti motoru a k tvorbě zisku. Olej Texaco HDAX 9500 je vytvořen tak, že přispívá k potlačení tvorby úsad, snižuje opotřebení, udržuje celkovou alkalitu, je odolný proti oxidaci a nitraci, a to u vysoce výkonných čtyřtaktních motorů na zemní plyn, které spalují skládkový plyn nebo bioplyn. Jak se ukázalo při praktických provozních zkouškách, dík těmto prémiovým vlastnostem lze prodloužit intervaly výměny oleje a zároveň minimalizovat negativní účinky úsad popela na citlivé součásti motorů.. Snížení popelových úsad pomáhá udržet výkon motorů s vysokým BMEP, a to zejména u motorů, které jsou vybaveny snímačem klepání. Olej Texaco HDAX 9500 poskytuje ještě další ochranu proti korozi kyselinami, které se běžně vyskytují ve skládkovém plynu a bioplynu, přičemž tento olej umožňuje prodloužit interval výměny, a to na základě svých zlepšených schopností udržovat celkovou alkalitu.

 

Otázka: Které faktory obvykle ovlivňují provoz plynového motoru?

Odpověď: Na provoz motoru má vliv řada provozních parametrů, nicméně nejdůležitější jsou úrovně emisí a vliv na životní prostředí, které je třeba trvale sledovat, aby byl zajištěn optimální výkon motoru. Všichni výrobci (OEM) a legislativa týkající se životního prostředí jednoznačně stanovují velmi přísné cíle, pokud jde o emise. Jestliže motor pracuje mimo oblast svých cílových optimálních emisí, bude to mít negativní vliv na životnost motorového oleje i motoru samotného.

Zpět