.

BDS EN ISO 3104+AC;  ASTM D445

Ropné výrobky - Průhledné a neprůhledné kapaliny - Stanovení kinematické viskozity a výpočet dynamické viskozity

ASTM D7042

Standartní testovací metoda pro měření dynamické viskozity a hustoty kapalin Stabingerovým viskozimetrem (a kalkulace kinematické viskozity)

BDS ISO 2909; ASTM D2270

Ropné výrobky - Výpočet viskozitního indexu z kinematické viskozity

BDS EN ISO 3675; ASTM D1298

Ropa a kapalné ropné výrobky - Laboratorní stanovení hustoty - Stanovení hustoměrem

ASTM D4052

Standardní zkušební metody  stanovení hustoty, relativní hustoty a API hustoty kapalin digitálním hustoměrem. 

BDS EN ISO 2592; ASTM D92

Stanovení bodu vzplanutí a bodu hoření v otevřeném kelímku podle Clevelanda (ISO 2592:200)

BDS EN ISO 2719; ASTM D93

Ropné výrobky a maziva. Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho-Martense

BDS ISO 3016; ASTM D97

Ropné výrobky - Stanovení bodu tekutosti

BDS EN 23015; ASTM D2500

Stanovení teploty vylučování parafínů

BDS 1752

Ropné výrobky. Stanovení acidity a čísla kyselosti. 

BDS ISO 6618; ASTM D974

Ropné výrobky a maziva. Stanovení čísla kyselosti a zásaditosti. Titrace s barevným indikátorem.

BDS ISO 6614; ASTM D 1401

Ropné výrobky - Stanovení schopnosti ropných a syntetických olejů oddělovat vodu (deemulgační schopnost)

BDS ISO 6247; ASTM D892

Ropné výrobky - Stanovení pěnivosti mazacích olejů

BDS ISO 9120;  ASTM D3427

Ropa a ropné výrobky - Stanovení odlučivosti vzduchu turbinových a dalších olejů - Metoda skleněného impingeru

BDS 8088; ASTM D5800

Standardní zkušební metoda  k měření ztráty mazivosti mazacích olejů odpařováním, metodou dle Noacka

ASTM D5293; BDS 14147 

Standardní zkušební metoda stanovení zdánlivé viskozity mazacích olejů a základových olejů mezi -10 °C  až -35 °C  s použitím simulátoru klikového hřídele za chladu. 

BDS EN ISO 8754

Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry - Metoda rentgenové fluorescence s rozptylem energie (ISO 8754:2003)

ASTM D4927 

Standardní metoda elementární analýzy maziv a aditiv -  barium, vápník, fosfor,  síra a zinek metodou rentgenové fluorescenční spektroskopie s rozptylem světla

БДС ISO 2049; ASTM D1500

Ropné výrobky - Stanovení barvy (stupnice ASTM).

BDS ISO 3733

Ropné produkty a asfaltové materiály - Stanovení vody - Destilační metoda 

BDS ISO 760

Stanovení vody – Metoda Karl Fischera (Všeobecná metoda)

BDS EN ISO 6245; ASTM D482

Ropné výrobky – Stanovení popela (ISO 6245:2001)

BDS ISO 6615

Ropné výrobky - Stanovení karbonizačního zbytku - Conradsonova metoda 

BDS 5252

Ropné výrobky - Stanovení vodorozpustných kyselin a zásad

St of SIV 2876

Surová ropa , ropné výrobky a přísady. Metoda stanovení obsahu mechanických nečistot filtrací. 

BDS ISO 5661

Ropné produkty - kapalné uhlovodíky- Stanovení indexu lomu 

BDS EN ISO 2160; ASTM D130

Ropné výrobky - Korozivní působení na měď - Zkouška na měděné destičce

BDS ISO 7120; ASTM D665

Ropné výrobky a maziva - Ropné oleje a ostatní kapaliny - Stanovení protikorozních vlastností v přítomnosti vody

BDS 9779

Ropné výrobky. Stanovení obsahu fosforu. 

ASTM D4951 

Standardní zkušební metoda stanovení aditivních prvků  v mazacích olejích atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázanou plazmou 

ASTM D5185 

Zkušební metoda víceprvkového stanovení použitých a nových olejů a základových olejů atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázanou plazmou (ICP-AES)

BDS 9786; ASTM D4172 

Mazací oleje. Stanovení vlastností omezujících opotřebení ve čtyřkuličkovém  stroji. 

BDS 9787; ASTM D2783

Ropné produkty. Metoda stanovení vlastností mazacích olejů a kapalin snižujících opotřebení a oděr  ve čtyřkuličkovém stroji.   

BDS 14348

Mazací oleje. Stálost při skladování a kompatibilita. 

BDS 17249; DIN 51589 –1

Průmyslové mazací oleje. Stanovení schopnosti odlučovat vodu po ošetření parou. 

BDS ISO 4406

Hydraulické kapaliny - Kapaliny - Metoda kódování úrovně znečištění pevnými částicemi

ISO 11500

Hydraulická kapalina - Stanovení znečištění  tuhými částicemi ve vzorku s automatickým počítáním částic na principu extinkce světla.

ASTM D2272

Stanovení oxidační stability  olejů do parních turbin v rotační tlakové nádobě. 

BDS 17248; ASTM D6278

Mazací olej obsahující polymerní aditiva.   Odolnost proti mechanickému poškození. 

BDS 1751

Oleje a tmavě  zbarvené ropné produkty. Stanovení bodu tuhnutí.

BDS 14627; ASTM D2983

Metoda stanovení viskozity maziv za nízké teploty  Brookfieldovým viskozimetrem.

BDS ISO 3987; ASTM D874

Ropné výrobky - Stanovení sulfátového popela v mazacích olejích a přísadách

BDS EN 62021-1

Izolační kapaliny - Stanovení acidity - Automatická potenciometrická titrace.

BDS EN 60296

Kapaliny pro elektrotechnické aplikace - Nové minerální izolační oleje do transformátorů a spínačů

BDS EN 60814

Izolační kapaliny - Olejem impregnovaný papír a lepenka - Stanovení vody automatickou coulometrickou titrací Karl Fischera

BDS EN 60666

Detekce a stanovení specifikovaných aditiv v minerálních izolačních olejích. 

BDS ISO 5662 

Ropné výrobky - Elektrické izolační oleje - detekce korozivní síry

DIN 51353

Zkoušení izolačních olejů; detekce korozivní síry; test na stříbrném plátku

BDS EN 60247

Izolační kapaliny - Měření relativní permitivity, dielektrického ztrátového činitele (tan delta) a rezistivity při stejnosměrném napětí. 

ASTM D971 

Zkušeb ní metoda stanovení mezipovrchového napětí na rozhraní i olej - voda pomocí kroužku.

BDS EN 60156

Izolační kapaliny - Stanovení průrazného napětí při síťovém kmitočtu - Zkušební metoda (IEC 60156:1995)

BDS EN 61125

Nové izolační kapaliny na bázi uhlovodíků. Zkušební metody na vyhodnocování oxidační stálosti

BDS 13727; ASTM D2896

Oleje a aditiva. Stanovení celkového čísla zásaditosti potenciometrickou titrací s kyselinou chloristou. 

BDS 16564; ASTM D4684; ASTM D3829

Motorové oleje. Prognóza mezní teploty čerpatelnosti  motorových olejů rotačním mini viskozimetrem. 

BDS 5496

Ropné výrobky - Stanovení čísla zmýdelnění

BDS 1552

Rostlinné oleje. Pravidla přejímky a vzorkování. Zkušební metody. 

BDS 16749

Chemické výrobky. Potenciometrické metody stanovení hodnoty pH vodných roztoků

BDS 14843

Mazací a chladicí kapaliny. Stanovení stability emulze. 

BDS 14887

Mazací a chladicí kapaliny. Metoda stanovení pěnivostních charakteristik vodných emulzí a roztoků. 

BDS 15014

Kovoobráběcí řezné kapaliny. Stanovení rychlosti emulze 

BDS 8563

Brzdové kapaliny pro silniční vozidla. Metody zkoušení. 

ISO 4925

Silniční vozidla - Specifikace brzdových kapalin, které nejsou vyrobené na bázi ropy, do hydraulických systémů  

BDS 10126

Nemrznoucí chladicí kapaliny.

ASTM D1122

Zkušební metody ke stanovení hustoty nebo relativní hustoty koncentrátů motorových chladicích kapalin nebo motorových chladicích kapalin hustoměrem.

ASTM D1120

Zkušební metoda stanovení bodu varu motorových chladicích kapalin.

ASTM D1177

Zkušební metoda ke stanovení bodu tuhnutí chladicích kapalin na vodní bázi.

ASTM D1287

Standardní zkušební metoda ke stanovení hodnoty pH motorových chladicích kapalin a inhibitorů koroze.

ASTM D1121

Standardní zkušební metoda ke stanovení alkalické rezervy motorových chladicích kapalin a inhibitorů koroze.

ASTM D1881

Standardní zkušební metoda ke stanovení sklonu k pěnivosti motorových chladicích kapalin ve skle. 

ASTM D1384

Standardní zkušební metoda korozního testu motorové chladicí kapaliny ve skle. 

BDS EN ISO 3170

Ropné kapaliny - Ruční vzorkování (ISO 3170:2004)

BDS EN 60475

Metoda vzorkování izolačních kapalin.